Image module

تعمیر و مقاوم‌سازی

زمانی‌که بحث مقاوم‌سازی مطرح می‌شود گاه اینطور به ذهن خطور می‌کند که منظور تنها سازه‌هایی با طول عمر بالاست در صورتیکه در حال حاضر موارد متعددی در کشور وجود دارد که سازه قبل از بهره‌برداری مقاوم‌سازی شده‌است. به روز نبودن آیین‌نامه‌ها، خطاهای رخ داده در مرحله طراحی واجرا، مغایرت مشخصات مصالح بکار رفته با مشخصات در نظر گرفته شده طراح، افزایش بار بر روی ساختمان، نصب تجهیزات جدید و یا تغییر سیستم سازه ای از جمله دلایلی است که منجر بدین امر می‌گردد.